• پیشران در زمینه راهکارهای عملی به میدان آمدن مردم در حوزه خانواده
  • مرجع مروج الگوی خانواده تراز انقلاب اسلامی
  • فراگیرترین شبکه مردمی کنشگران حوزه خانواده