بستر سازی برای نقش آفرینی مجموعه ها، گروه ها و خانواده ها و کمک به تشکیل جبهه مردمی در حوزه تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، از طریق جریان های حلقه های میانی، در راستای تحقق الگوی خانواده تراز انقلاب اسلامی، به منظور ایجاد جامعه اسلامی خانواده محور و زمینه سازی تمدن نوین اسلامی