• شناسایی ظرفیت های تخصصی برای دست یابی به زیرساخت های پشتیبان(محتوایی، ایده و راهکارهای عملی، آمورشی وتوانمندساز ، فعالان و مجموعه ها و شبکه ها ، اندیشه ورزان، مالی  و سخت افزاری)
  • شکل گیری، گسترش کمی و ارتقا کیفی حلقه های میانی و گروه های مردمی
  • ترویج و تبیین گفتمان خانواده تراز انقلاب اسلامی برای مجموعه ها و کنشگران مردمی