یکی از اقدامات مهم مجمع ملی خانواده، فراهم آوردن بستر و شبکه علمی و پژوهشی غنی از اساتید در حوزه خانواده است. علم خانواده، علمی چند ساحتی است و نیازمند مطالعات دقیق و آسیب شناسی های تخصصی و ارائه راهکارهای عملی و حساب شده از منظر علوم مختلف می باشد. بر اساس همین ضرورت شبکه ای مشکل از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در علوم دینی، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و حکمرانی، فقه و حقوق و علم رسانه و ارتباطات این مجمع را در دستیابی به اهداف و رسیدن به چشم انداز مطلوب یاری می نماید که ان شالله شبکه کنشگران خانواده در سطح کشور از آن بهرمند می گردند.